CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 - 1. NIP • 2012 - 2. NIP Arhiv novic
CIZA
Zavod za razvoj podeželja
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
tel.: 01 544 544 6
e-mail:informacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana      Ig
Ivančna Gorica      Škofljica
Grosuplje

Aktualno

Sožitje

Spletna stran Las-Smp  (01. 12. 2015)

Z dnem, 1.12.2015, je uradno pričela delovati spletna stran www.las-smp.si "Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem"


PREDSTAVITVENE DELAVNICE  (22. 9. 2015)

V mesecu septembru smo izvedli v vsaki občini eno predstavitveno delavnico o CLLD – o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost. Prva izvedena je bila v Grosuplju v četrtek, 10. 9. 2015, v Mestni občini Ljubljana v petek, 11. 9. 2015, na Škofljici v sredo, 16. 9. 2015 in na Igu v ponedeljek, 21. 9. 2015. Več si preberete v ppt predstavitvi: Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Več si preberete v ppt predstavitvi: Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost.


PODALJŠAN ROK VČLANITVE V LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM (1. 8. 2015)

Obveščamo vse zainteresirane, da se rok včlanitve objavljen v Javnem pozivu za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM, z dne, 29. 6. 2015, podaljša do 15. 9. 2015. Vsi podpisniki pristopne izjave do navedenega datuma, torej 15. 9. 2015, boste povabljeni k podpisu partnerske pogodbe.

Pristopna izjava za članstvo.


Uredba o izvajanju lokalnega razvoja (CLLD) (16. 06. 2015)

V torek, 16. 6. 2015, je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD), v programskem obdobju 2014-2020, ki opredeljuje pogoje za oblikovanje, delovanje in črpanje evropskih sredstev za LAS.

Vsebino uredbe je dostopna na tej povezavi (UREDBA CLLD).


JAVNI POZIV ZA ČLANSTO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS)
"SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM"
 (29. 6. 2015)

JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO
V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«

Lokalna akcijska skupina (LAS) SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM , ki obsega območje občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica, vas vabi, da postanete njeni člani oziroma, da obnovite članstvo za novo programsko obdobje 2014–2020.

LAS predstavlja javno zasebno partnerstvo z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva in institucij na območju prej omenjenih občin in je neprofitna oblika sestavljena po načelu enakopravnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socialno-ekonomskih sektorjev in sicer:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije;
  • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje z dopolnilno dejavnostjo i in druge ekonomske institucije) ter
  • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki prostovoljnih društev in drugi predstavniki formalnih in neformalnih oblik civilne družbe).

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja.

Člani imajo:

  • možnost aktivno sodelovati pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za Programsko obdobje 2014–2020, ki nastaja po principu »OD SPODAJ NAVZGOR«, kar pomeni, da vključuje predvsem potrebe lokalnega prebivalstva;
  • pravico in dolžnost sodelovati na sejah Skupščine LAS, razpravljati in glasovati o aktivnostih LAS ter njegovih pravilih ter dajati predloge in izbrati vodilnega partnerja LAS;
  • voliti in biti izvoljeni v organe LAS ( - Upravni odbor LAS, kot organ odločanja, - Nadzorni odbor LAS, kot organ nadzora delovanja LAS, - Ocenjevalno komisijo, ki skrbi za pošteno in transparentno ocenjevanje projektnih predlogov ter sodelovati v različnih komisijah oz. odborih, če jih članstvo LAS predlaga in sprejme;
  • pravico do udeležbe na dejavnostih, ki jih organizira LAS in so večinoma brezplačne;
  • možnost prijave projektnih predlogov ter njihovo izvajanje.
Povabilo velja tako za obstoječe člane iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Zaradi podpisa Partnerske pogodbe o delovanju LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« bo opredeljen prvi rok za oddajo pristopne izjave, in sicer do 30. julija 2015. Kljub vsemu je poziv za članstvo odprte narave in velja do zaključka programskega obdobja 2014 – 2020.

PODPISANO PRISTOPNO IZJAVO, ki jo lahko dobite na tej povezavi Pristopna izjava,
posredujete na naslov: LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM, Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana.


Vse dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite pri upravljalcu LAS, na telefonski številki 01- 544 5446 ali na mobilni številki 031 515 875 ali na e-naslovu: josip.pintar@ciza.si .


37. SEJA UO in NO LAS Sožitje med mestom in podeželjem (19. 3. 2015)

Kljub dejstvu, da se programsko obdobje 2007-2013 izteka, mora LAS še vedno zagotavljati delovanje in s tem omogočiti izvedbo nalog, ki jih od nas zahteva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in ne nazadnje izpeljati vse postopke za pridobitev sredstev za zadnje projekte. Ravno o teh nalogah je tekla razprava na seji. Hkrati nam je upravljavec predstavil zaporedje postopkov za oblikovanje LAS za prihodnje programsko obdobje. Interes članov UO je, da sedanje območje ostane skupaj, saj se s tem zagotavlja kontinuiteta. Prav tako smo člani LAS v obdobju, ki se končuje, imeli možnost, da smo zelo dobro spoznali potrebe in želja prebivalcev, kajti vseh do sedaj ni bilo mogoče uresničiti. Zdaj prihaja čas, da se morda uresničijo.


UDELEŽBA LAS NA 5. RAZŠIRJENI SEJI UO DRSP (4. marec 2015)

Ključne točke seje, ki je potekala 4. 3. 2015 na KIS, so bile priprava skupnih pripomb na dopolnjeno Uredbo o izvajanju programa CLLD in vloga društva kot mreže nevladnih organizacij pri vsebinski pripravi 3. SPP; pomemben del razprave je bil namenjen oblikovanju skupnih stališč društva do dela ARSKTRP in predstavitve le teh na sestanku s pristojnimi iz agencije in ministrstva. Društvo se je dogovorilo tudi za sestanek na MGRT s ciljem predstavitve stališč in pripomb LAS do izvajanja CLLD s področja ESRR. Pomemben dosežek predstavnikov DRSP pa je tudi odločitev Usmerjevalnega odbora Mreže za podeželje, da v naslednjem programskem obdobju DRSP prevzame vlogo nacionalne informacijske točke za izvajanje CLLD.


PREDLOG UREDBE CLLD POSREDOVAN V MEDRESORSKO USKLAJEVANJE (18. februar 2015)

Koordinacijski odbor CLLD je pripravil in na podlagi pripomb socialnih partnerjev dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD). Dopolnjeni predlog Uredbe CLLD je bil 17. 2. 2015 posredovan v medresorsko usklajevanje.

Predlog Uredbe je dostopen na tej povezavi


POTRJEN PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA RS 2014-2020 (13. februar 2015 )

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.
Več....


PREDSTAVITEV PREDLOGA UREDBE CLLD  (16. januar 2015 )

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavil določbe UREDBE o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD). Predstavitev je bila namenjena vsem zainteresiranim lokalnim akterjem, ki vidijo priložnost za lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«. Udeležili smo se je tudi člani Upravnega odbora našega LAS.


36. SEJA UO IN NO LAS  (8. januar 2015 )

Seja je izjemoma potekala v novo urejenih prostorih VAŠKE UČNE TOČKE, ki je bil projekt financiran tudi iz ukrepa Obnova in razvoj vasi. Udeležila se je je večina članov upravnega odbora. Na seji so bile predstavljene naloge vezane za staro programsko obdobje 2007 – 2013, ki jih je LAS dolžan opravljati ter naloge vezane na novo programsko obdobje 2014 – 2020. Predstavljena je bila tudi problematika projekta Višnja gora – slovenska pravljica.
Upravljavec je predstavil ukrep CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Sledil je pogovor o nadaljevanju v prihodnjem obdobju.


ODDANA ZADNJA DVA ZAHTEVKA ZA PROJEKTE (31.12.2014)

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem je 31. decembra 2014 oddala dva zahtevka za izplačilo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer za projekt VEČNAMENSKO IGRIŠČE BREST in PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA, OTROCI ZA RAZVOJ.


IZŠEL ZBORNIK PROJEKTA PŠ - GR, OTROCI ZA RAZVOJ (30.12.2014)

Več partnerski projekt PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA se je zaključil s skupno prireditvijo v organizaciji OŠ Škofljica in izredno pomembnim gradivom - zbornikom, v katerem so predstavljene izvedene aktivnosti v letih 2012-2014, analiza ter vtisi udeleženih v projektu, od otrok, staršev, učiteljev in seveda prebivalcev, ki so pomagali s svojimi tradicionalnimi znanji.

Več si preberite v samem zborniku.


ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA (13. december 2014)

Vsi, ki smo delali v projektu in živeli z njim, smo sobotno dopoldne preživeli na Osnovni šoli Škofljica, kjer so nas za začetek navdušili harmonikarji Glasbenega društva Bučar. Besedo je prevzel voditelj, ki nas je popeljal skozi prehojeno pot, jo povezal s kulturnimi točkami učencev šole gostiteljice, z nagovori g. Romana Brunška, ravnatelja OŠ Škofljice, g. Ivana Jordana, župana občine Škofljica, ga. Mojce Pajnič Kirn, ravnateljice OŠ Sostro, g. Marjana Potokarja, ravnatelja OŠ Stična, g. Josipa Pintarja, upravljavca LAS Sožitje med mestom in podeželjem in ga. Marjane Marn, vodje projekta.

Vsem sodelujočim šolam je bilo podeljeno priznanje NAŠA SLOVENIJA 2012, ki jo je projektu podelilo Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/ krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA v četrti kategoriji: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE.
Spremljevalni dogodek prireditve je bila na ogled postavljena razstava TURISTIČNI SPOMINEK, ki je bil vodilna tema projekta v letošnjem letu.
Ob vsakem zaključku pride čas za zahvale in v našem projektu so jih bili deležni otroci, starši, učitelji, kuharice, hišniki, računalničarji, zunanji izvajalci. Na poseben način smo se zahvalili ravnateljem in županu za vso podporo pri izvajanju projekta. Domačinom in društvom smo se za njihovo pomoč in sodelovanje zahvalili s posebnim priznanjem, ki je nastalo v sklopu projekta ter s koledarjem.
Za poskočno zabaven zaključek skupnega druženja vseh sodelujočih iskric projekta je poskrbel kantavtor Adi Smolar, saj smo se mu v celoti prepustili, z njim peli, plesali in se zelo zabavali.


OTVORITEV IGRIŠČA V BRESTU  (21. november 2014)

Slovesnost ob otvoritvi večnamenskega igrišča v vasi Brest je bila na petkov večer, 21. novembra 2014. Že ob samem prihodu v vas je bilo čutiti neznansko veselje in zadovoljstvo vseh zbranih. Kot se za podeželje spodobi, so s pesmijo začeli člani Kluba harmonikarjev Kumše, nadaljevali učenci Podružnične šole Tomišelj.
S prisrčnim programom so nas vse navdušili. V svojih nagovorih sta tako župan, Janez Cimperman kot tudi upravljavec Lokalne akcijske skupine, Josip Pintar poudarila pomen pridobitve, ki bo omogočila medsebojno športno in družabno življenje ter izboljšala kvaliteto življenja. Gospod župan je predal ključ igrišča predsedniku PGD Brest, kjer se je odvila tudi prva tekma. Vsekakor pa se bodo na tem prostoru lahko zbirale vse generacije, se družile in snovale nove projekte za razvoj kraja.


LAS se je uspešno predstavil na Festivalu ljubljanskega in slovenskega podeželja  (Oktober 2014)

Mestna občina Ljubljana že vrsto let v jesenskem času organizira Festival ljubljanskega podeželja, kjer se s svojo ponudbo predstavljajo društva in posamezniki s podeželja. Letošnje leto so ta festival nadgradili v Festival ljubljanskega in slovenskega podeželja. Tako se je, ob množici predstavnikov iz MOL, na festivalu predstavilo kar 15 LAS iz vseh koncev Slovenije. Naš LAS se je predstavil s projektoma Podružnična šola gibalo razvoja in Ko zadiši po peki na Ižanskem. V projektu Podružnična šola gibalo razvoja je vključenih devet podružničnih šol ( Janče, Prežganje, Lipoglav in Besnica iz OŠ Sostro, PŠ Lavrica in Želimlje iz OŠ Škofljica ter PŠ Muljava, Krka in Ambrus iz OŠ Stična. Otroci so raziskovali in ustvarjali turistične spominke, ki so si jih obiskovalci z veseljem ogledali. O dobrem delu priča povpraševanje po nakupu, ki pa žal ni bilo mogoče. Da je bila vsa stvar še bolj zanimiva, pa so poskrbele članice Društva kmečkih žena in deklet iz Iga, ki so se predstavile z dobrotami, ki so jih predstavile v knjigi receptov »Ko zadiši po peki na Ižanskem«. Pohvale so ob degustiranju kar deževale in žene so mnogim morale dati kontaktne podatke. Eni bi se učili drugi bi kar kupili. Zares zelo lepo diši na Ižanskem.


Pred zaključkom projekta Podružnična šola – gibalo razvoja  (September 2014)

Pred zaključkom projekta Podružnična šola – gibalo razvoja, Otroci za razvoj, so učiteljice iz vseh vključenih podružničnih šol, ki že šesto leto s svojim prostovoljnim delom skrbijo za uspešno izvajanje projekta pripravile analizo projekta. V ta namen so se za dva dneva dobile na Jezerskem, kjer so dobesedno, od zore do mraka, svoj prosti čas namenile analizi in uskladitvi še zadnjih aktivnosti do končanja projekta.


Projekt Večnamensko igrišče Brest (Avgust 2014)

Projekt Večnamensko igrišče Brest, katerega nosilec je občina Ig v izvajanju. Vas Brest bo z izgradnjo igrišča pridobila športno rekreativni prostor, kot tudi prireditveni prostor za večje prireditve v kraju. Igrišče bo služilo tudi domačemu gasilskemu društvu za različna usposabljanja. Ob vsem tem pa bo vas Brest pridobila tudi na urejenosti samega vaškega jedra.


Usklajevalni sestanek Komisije za LEADER pri DRSP  (15.07.2014 )

V torek, 15. 7. 2014 se je ponovno sestala Komisija za LEADER, tokrat na sedežu LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Udeležila sta se je tudi upravljavec in predsednica. Na sestanku so se usklajevale pripombe na Uredbo o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020. Bilo je sprejeto skupno stališče lokalnih akcijskih skupin o dveh ključnih vprašanjih: o organiziranosti in vodenju lokalnih akcijskih skupin, ki sta ga kasneje predsednik društva, g. Aleš Zidar, in predsednica komisije za LEADER, ga. Darja Planinc, predstavila na sestanku z MKO in MF.
Izpostavljene so bile tudi kontrole projektov, ki jih sedaj vodi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja ter izražen interes po sklicu predsednikov vseh LAS Slovenije z namenom seznanitve z novim programskim obdobjem ter izmenjavi pridobljenih izkušenj iz obdobja 2007-2013.

Več o vsebini pogovorov z MKO in MF najdete v zapisniku.


Javna predstavitev uradnega predloga PRP RS za obdobje 2014-2020  (06.06.2014 )

LAS sožitje med mestom in podeželjem se je udeležil javne predstavitve predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, ki ga jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Mreža za podeželje). Vse navzoče je pozdravil tudi minister za kmetijstvo.
Njihove predstavitve si lahko ogledate na sledečih povezavah:

26. junija 2014 je MKO poslala uradni predlog PRP RS za obdobje 2014-2020 v formalno potrditev na Evropsko komisijo, ki ima glede na zakonodajne okvire tri mesece časa za uradni odziv na posredovani predlog.


Sodelovanje na razširjeni seji komisije za LEADER  (27. 05. 2014)

Predsednica UO LAS Sožitje med mestom in podeželjem, Marjana Marn, se je udeležila razširjene seje Komisije za izvajanje programa LEADER pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja, ki je bila v torek, 27. maja 2014 v veliki dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17, v Ljubljani. Obravnavali smo pripombe na Uredbo za izvajanje programa LEADER 2014-2020. Razprava je tekla predvsem o dveh ključnih vprašanjih, in sicer organizacijski obliki LAS ter izboru upravljavca. Pripombe so se pripravile za nadaljnje usklajevanje z MKO.


SEMINAR LEADER (20. 05. 2014 )

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mreža za podeželje, je v torek, 20. 5. 2014, izvedlo seminar LEADER. Strokovni sodelavci pristojnega ministrstva so predstavili Uredbo o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 s poudarkom na pripravi strategije lokalnega razvoja. Namenjen je bil vsem zainteresiranim akterjem lokalnega razvoja.

Posamezne predstavitve najdete na naslovu:
http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/219-22-5-2014-izveden-seminar-leader


6. IGRE BREZ MEJA v sklopu projekta PŠ-GR, OTROCI ZA RAZVOJ (10. MAJ 2014 )

Letošnja organizatorica iger brez meja je bila Podružnična šola Lavrica z vodjo ga. Marijo Apovnik. Igre so se odvijale na igriščih ter na travnatih površinah pred njihovo centralno šolo na Škofljici in v krasnem sončnem vremenu.
Ob prihodu so nas prijazno sprejele njihove učiteljice in zaigrala je harmonika. Slavnostni začetek 6. iger brez meja se je pričel z mimohodom sodelujočih šol. Po uvodnem govoru g. Romana Brunška, ravnatelja OŠ Škofljica, pozdravnem nagovoru g. Marjana Potokarja, ravnatelja OŠ Stična ter pozdravu ga. Marjane Marn, vodje projekta so otroci razporejeni v ekipe imenovane po živalih, prisluhnili kratkemu pravljičnemu uvodu ter navodilom.
Ekipe so potovale od ene postaje do druge (MORJE, JAMA, GOZD, GRIČ, VRT, MLAKA) s poljubno hitrostjo. Za vsako uspešno opravljeno nalogo je ekipa prejela nagrado. Iz nagrad so po opravljenih vseh nalogah sestavljali škratke. Nastale so čudežne mojstrovine, ki jih zmore le otroška domišljija. Sledilo je druženje otrok ob plesu, igranju nogometa ali košarke ali teku po travnatih površinah.
Vsi smo uživali tako v igrah kot druženju, saj so nam učitelji podružničnih šol Lavrica in Želimlje ter centralne šole Škofljica organizirali zanimive aktivnosti ter pričarali pravljično vzdušje v prijetnem in prijaznem okolju. Hvala!


34. SEJA UO LAS (10. APRIL 2014 )
   

Člani UO in NO LAS smo se na 34. seji seznanili s finančnim poročilom za leto 2014, pri čemer je sodelovala tudi strokovna sodelavka računovodskega servisa. Prisluhnili smo poročilu s srečanja z župani, poročilu o odprtih vprašanjih do MKO, se seznanili z organizacijskimi oblikami LAS ter potrdili Načrt dela LAS za leto 2014. Čas smo posvetili tudi nastajajoči zloženki o projektih LAS v obdobju 2007-2013.


LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« podpisal dogovor o sodelovanju z LAS Moslavina iz Hrvaške  (Marec 2014)

Svečane otvoritve Vaške učne točke so se udeležili tudi predstavniki iz lokalne akcijske skupine Moslavina. Župan mesta Kutine, g. Andrija Rudić, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora LAS Moslavina in Marjana Marn, predsednica upravnega odbora našega LAS, sta ob zaključku svečane otvoritve podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju med Lokalnima akcijskima skupinama. Kot je izpostavil g. Andrija Rudić, si tudi na Hrvaškem, po vstopu v EU, želijo uspešnega črpanja sredstev iz EU skladov. Pridobljene izkušnje našega LAS iz preteklega programskega obdobja so dragocene in bodo v veliko pomoč tudi pri njihovem izvajanju LEADER pristopa, ki ga začenjajo šele z novim programskim obdobjem 2014 – 2020.


Župan Zoran Janković svečano odprl prenovljene prostore podružnične šole Janče, kjer se odslej nahajajo tudi prostori Vaške učne točke.  (Marec 2014)

8. 3. 2014 Projekt obnove stavbe podružnične šole Janče za potrebe Vaške učne točke in dodatnih prostorov za Vrtec Pedenjped je izvedla Mestna občina Ljubljana ob pomoči evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki je sofinanciral izgradnjo Vaške učne točke.
Hriboviti del mestne občine Ljubljana, je s tem pridobil čudovite prostore za izvajanje aktivnosti prebivalcev širšega dela tega območja MOL. Tako so prebivalci pridobili novo večnamensko dvorano, knjižnico in društvene prostore. Ob tej slovesnosti, je hkrati potekala tudi slovesnost ob 60. obletnici stavbe – Hiše učenosti na Jančah. Slovesnosti so se poleg ogromnega števila domačinov ter nekdanjih učiteljev in učencev šole, udeležili tudi predstavniki mestne uprave in izvajalcev del. Za bogat kulturni program so poskrbeli domači učenci šole, otroci iz vrtca ter domači ansambel harmonikarjev in mladi člani gledališke skupine Art.Eco. Za pogostitev je poskrbelo tukajšnje Turistično društvo Janče. In kaj še dodati? Hvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uresničitvi projekta.


Oddan zahtevek za 1. fazo projekta Podružnična šola gibalo razvoja, Otroci za razvoj. (Februar 2014)

28.2. 2014 Oddan zahtevek za 1. fazo projekta Podružnična šola gibalo razvoja, Otroci za razvoj. Delavnost učiteljic, otrok in domačinov se kaže tudi v obilici papirja, ki je potreben, da se v zahtevku predstavi vse kar se je že naredilo.


Žled pustošil tudi na območju LAS. (Februar 2014)

8. 2. 2014 Predvideno otvoritev Vaške učne točke, na praznik ob slovenskem kulturnem dnevu, smo morali prestaviti, saj je območje Janč, prav v tednu pred otvoritvijo, ostalo brez elektrike. Čudoviti prostori bodo tako počakali na svečano otvoritev, ki bo prav tako na praznični dan, 8. marca 2014, ob Dnevu žena.


Župani partnerskih občin podprli las tudi za novo programsko obdobje 2014 – 2020  (Januar 2014)

17. 1. 2014 so se na pobudo župana občine Škofljica, g. Ivana Jordana, sestali župani občin kjer deluje LAS: Škofljica, MOL, Ivančna Gorica, Ig in Grosuplje.
Na srečanju je predsednica UO LAS, ga. Marjana Marn, županom predstavila rezultate dosedanjega dela in znana izhodišča za novo programsko obdobje. Na srečanju so sodelovali tudi občinski strokovni delavci, ki so skupaj z župani pohvalili dosedanje delo LAS na področju razvoja podeželja in skupaj izrazili željo po še boljši uspešnosti LAS v novem programskem obdobju.
Srečanje je potekalo na gradu Lisičje, ki je svojo obnovo začel prav s sredstvi LEADER.


V novo leto stopili s slovesnostjo. (Januar 2014)

15. 1. 2014 je v Višnji Gori potekala slovesnost ob svečanem zaključku projekta Višnja Gora Slovenska pravljica. Na slovesnosti je spregovoril tudi župan občine Ivančna Gorica,g. Dušan Strnad, ki je poudaril, da je to začetek celovite prenove in obnove kulturno varstveno zaščitenega območja mesta Višnja Gora.
Obnovljeno stopnišče in »cvinger«, pa sta, ob prisotnosti župana in predsednika KS Višnja Gora, g. Luke Šemeta ter mnogih obiskovalcev, odprla ga. Marija Okorn, vodja projekta iz občinske uprave in Josip Pintar, predstavnik upravljalca LAS.
Arhiv vseh novic